برچسب: های گیت

مارکس در نبردهای طبقاتی زنده است!

برای دومین بار در عرض چند هفته آرامگاه مارکس، اندیشمند پرولتاریا مورد حمله جنایتکاران قرار گرفته است. جنایتکاران شعارهائی چون «یادبود قتل عام بلشویکی از سال ۱۹۱۷ تا 1953»، «دکترین نفرت» و«معمار نسل کشی»...