برچسب: سرکوب فعالین کارگری

زندان پاسخ بورژوازی اسلامی به بردگان مزدی!

  بیدادگاه بورژوازی اسلامی تحت عنوان دادگاه تجدید نظر، چند تن از بردگان مزدی و حامیان آنها را که اخیرا، موقتا و با وثیقه های کلان از سیاهچالهای بورژوازی اسلامی آزاد شده بودند، به...