برچسب: ورشکستگی سرمایه داری

بحران کسری بودجه تجلی ورشکستگی سرمایه داری

  جنگ جهانی اول نشان داد که سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده است. این انحطاط خود را بشکل چرخه ای از بحران، جنگ و بازسازی تجلی داده است، چیزی...

دو جنبش، دو افــق – تشدید مبارزه طبقاتی تنها آلترناتیو

در ششم دی ماه 1388 نیروهای سرکوبگر بورژوازی، سرکوب خود را شدت بخشیده و تظاهرات را بخون کشیدند. دهها تن از تظاهر کنندگان کشته یا زخمی شدند و صدها تن نیز دستگیر شدند. دولت...